Własne M

przyjemnie jest żyć w Tychach

Oszacowanie wartości mieszkania lub domu

| Komentarze zamkni?te

Du?o ludzi musi stan?? pewnego dnia wobec potrzeby za?atwienia okre?lonych spraw w rozmaitego pokroju urz?dach. Charakter tych spraw jest r�?norodnej natury, mog? to by? sprawy finansowe lub administracyjne. Po?r�d interes�w dotycz?cych pieni?dzy zazwyczaj mamy do czynienia z bankami albo ubezpieczycielami. Wi??e si? to na przyk?ad z sytuacj? kiedy kto? zabiega o kredyt na kupno domu albo musi wykupi? polis? na jego ubezpieczenie.

Z racji faktu i? jedno i drugie dotyczy ustalenia warto?ci nieruchomo?ci konieczna i wymagana przez obie instytucje mo?e okaza? si? formalna wycena nieruchomo?ci. Natomiast to co komu? si? wydaje odno?nie warto?ci jego nieruchomo?ci, a jaka jest jej warto?? w rzeczywisto?ci to ca?kiem r�?ne kwestie. Szacowanie nieruchomo?ci dotyczy w szczeg�lno?ci ustalenia prawdziwej ceny rynkowej nieruchomo?ci, na jak? mo?na j? ubezpieczy? od nieszcz??liwych wypadk�w, lub na kt�r? mo?na dosta? po?yczk? od banku.

Po?wiadczaj?cy t? warto?? nieruchomo?ci dokument nazywany jest fachowo operatem szacunkowym. ?wiadectwo takie mo?e opracowa? jedynie rzeczoznawca nieruchomo?ci, kt�ry jest po odbyciu stosownego szkolenia i otrzymaniu uprawnie?. Wy??cznie wtedy taki dokument b?dzie uznany przez bank albo ubezpieczyciela.

Przypu??my zatem i? pan Kowalski zechce zakupi? dla swej rodziny mieszkanie w Tychach. Musi on zatem zwr�ci? si? do rzeczoznawcy, kt�ry dobrze zna tyski rynek nieruchomo?ci (http://www.rzeczoznawca.czest.pl/rynek-mieszkaniowy-w-tychach/). Wynika to z faktu i? aby racjonalnie i obiektywnie wyceni? warto?? jakiej? posiad?o?ci trzeba mie? poj?cie o lokalnym rynku nieruchomo?ci, a rzeczoznawcy dzia?aj?cy lokalnie zwykle maj? do czynienia na co dzie? z licznymi transakcjami kupna-sprzeda?y nieruchomo?ci i lepiej znaj? si? na rynkowych trendach w obrocie nieruchomo?ciami na danym terenie ni? osoba, kt�ra dokonuje sporadycznych transakcji raz w ?yciu.

Komentowanie zakończone dla tego artykułu.

Komentarze zamkni?te

    Komentowanie zakończone dla tego artykułu.