Własne M

przyjemnie jest żyć w Tychach

deszcz

Bój nasz nieustanny z czynnikami atmosferycznymi....

| Komentarze zamkni?te

deszcz

Polska znajduje si? w tej strefie klimatycznej w jakiej warunki pogodowe narzucaj? wym�g ochrony przed ich niszczycielskim wp?ywem wszelakich komponent�w wyposa?enia dom�w jak r�wnie? odr?bnych struktur czy sprz?t�w znajduj?cych si? na zewn?trz. Dzieje si? w taki spos�b st?d i? poprzez du?? cz??? roku w Polsce mamy do czynienia z do?? wydatn? wilgotno?ci?, a zapylenie powietrza dodatkowo przyczynia si? do tego, ?e wp?yw sk?adnik�w atmosferycznych (kwa?ne deszcze) na wiele sk?adnik�w konstrukcji dom�w jest wyj?tkowo niszcz?cy.

Niesamowite wa?enie osi?ga w podobnych uzale?nieniach np. dostateczne uchronienie dachu. Obstaje przedsi?wzi?? konieczne zabiegi by os?oni? dra?liwe partie dachu jak np. poprzeczki drewniane przed dost?pem wilgotno?ci i metodycznie sprawdza? stan dach�wek ?eby nie dopuszcza? do ulewania si? wody do wn?trza budynku. Jednakowo wa?ne bywa cykliczne udra?nianie rynien, kt�re mog? zape?nia? si? jesieni? na skutek osiadania opadaj?cych li?ci, jakie uniemo?liwiaj? swobodny przep?yw wody a w przyk?adzie stalowych rynien mog? doprowadzi? do korozji.

Drewniane lub metalowe szczeg�?y zalicza si? do intensywnie zagro?onych oddzia?ywaniem wody, a zakwalifikowa? do nich wolno np. balustrady czy por?cze na werandzie lub balkonie. W miar? mo?liwo?ci idealnie jest przyrz?dzi? je ze stali nierdzewnej. Za spraw? domieszek jakie s? sk?adnikiem tego rodzaju stali balustrady nierdzewne nie poddaj? si? rdzy i nie s? w taki spos�b podatne na oddzia?ywanie sk?adnik�w atmosferycznych. Dodatkowo metalowe segmenty przepierzenia posiad?o?ci powinny by? co najmniej ocynkowane, a optymalnie je?eli te? zrobione s? ze stali rdzoodpornej. Musimy rzecz jasna tak?e pami?ta? aby zaimpregnowa? elementy drewniane ?eby woda wsi?kaj?ca w drewno nie skutkowa?a ich pruchni?ciem lub przegniciem.

Jeszcze mury obiektu nara?one s? na wp?yw wilgoci, zw?aszcza fragmenty bezpo?rednio kontaktuj?ce si? z gruntem a tak?e fundamenty . Tego typu przemokni?te mury potrafi? podlega? p?kni?ciu przy powa?niejszym mrozie. Wyj?ciem w tym ewenemencie jest po?o?enie dren�w w glebie wok�? obiektu, co chroni tak?e przed zalaniami piwnicy przez wody ziemne po kilku dniach obfitszych opad�w deszczu.

Komentowanie zakończone dla tego artykułu.

Komentarze zamkni?te

    Komentowanie zakończone dla tego artykułu.