Własne M

przyjemnie jest żyć w Tychach

ogrd po zimie

Porządkowanie ogrodu przed wiosną

| Komentarze zamkni?te

ogrd po zimie

Harmonijnie z niepisanym stanem rzeczy kiedy tylko nadci?gnie do nas zn�w wiosna zaczniemy zn�w rozwa?a? robot? we w?asnym przydomowym ogr�dku. Wszak?e na samym wst?pie trzeba b?dzie troszk? posprz?ta? go po zimie. Zanikaj?cy ?nieg ods?oni przed nami wymiar zimowych zniszcze?. Wi?c zanim nadejdzie moment na takie ca?kiem normalne roboty ogrodowe, przesadzanie oraz sadzenie, nawadnianie itp. b?dziemy musieli si? chwyci? za posprz?tanie ogr�dka po okresie jesiennym i zimowym.

Do kt�rej? ze wzgl?dnie bardziej znacz?cych czynno?ci jakie powinni?my wykona? o takiej porze roku zaliczy? trzeba b?dzie skr�cenie suchych odro?li i p?d�w. Corocznie podczas zimy nadci?gaj? do nas mocniejsze mrozy, kt�re mog? silnie nadwyr??y? niekt�re krzaki, drzewka, a tak?e pomniejsze ro?liny. Doprowadzaj? one do zwi?dni?cia poszczeg�lnych p?d�w ro?lin, kt�re na pewno nie poprawi? si? ju? na wiosn?, przeto nieodzowne jest ich obcinanie. Z powodu tej czynno?ci ro?liny b?d? mog?y odrodzi? si? wcze?niej oraz b?d? mie? du?o lepszy dost?p do s?o?ca.

Nie w ka?dym przypadku udaje si? nam r�wnie? usun?? ca?o?? opad?ych li?ci na jesie? i du?o ich pokrywa wci?? trawnik po zimie. Kiedy tylko w ko?cu nastanie troch? cieplejszych dni i wszystko to przyzwoicie uschnie b?dziemy potrafili nareszcie wzi?? si? za ich zagrabienie aby trawa mog?a ponownie urosn??. W przeciwnym wypadku takie nie wyrzucone pozosta?o?ci ro?linne zaczn? gwa?townie gni?. Trzeba b?dzie r�wnie? pozbiera? wszystkie ob?amane przez ?nieg suche ga??zie, kt�re porozrzucane s? po ca?ym ogrodzie.

Do grona niezb?dnych czynno?ci, kt�re trzeba b?dzie przeprowadzi? kwalifikuje si? r�wnie? zrzucenie pokryw zak?adanych jesieni? na ro?liny, kt�re mog?yby by? zepsute przez przymrozki oraz kompostowanie rabatek, by zasadzone na nich ro?liny ochoczo wr�ci?y do funkcjonowania oraz zacz??y dynamicznie wegetowa?. Jak ju? wykonamy te wszystkie roboty b?dziemy potrafili poma?u zaj?? si? kolejnymi odcinkami prac w ogr�dku, kiedy na dobre zapocz?tkuje si? ju? cykl wegetacji ro?lin.

Komentowanie zakończone dla tego artykułu.

Komentarze zamkni?te

    Komentowanie zakończone dla tego artykułu.